Parempi eläinterveys

Parempi eläinterveys

DelPro™ Farm Manager antaa sinulle paljon tietoja, joita tarvitset, kun haluat toimia mieluummin ennakoivasti kuin reagoivasti. Voit siis keskittyä eläintesi terveyden turvaamiseen, mikä vähentää äkillisen hoidon tarvetta

Tältä sivulta löydät tietoja seuraavista seikoista:
Bakteerinäyte, Lääkitys, Hoidot, Rokotukset, Eläinlääkärikäynnit, Kuntoluokka-arviointi (Body Conditioning Score, BCS), Sähkönjohtavuus

Erityishuomiota tarvitsevien eläinten kohdalla DelPro™ Farm Manager on ihanteellinen maitotiloille, jotka pyrkivät poikkeuksellisen hyvään johtamiseen. Se auttaa jatkuvassa taistelussa utaretulehdusta ja muita terveysongelmia vastaan antamalla jatkuvasti päivittyvää tietoa jokaisesta yksittäisestä eläimestä. Se hakee tietoja monista lähteistä ja luo automaattisia raportteja, jotka varoittavat, jos jokin lehmistä tarvitsee huomiota mahdollisten ongelmien* takia, esim.

  • poikimisen jälkeiset tapahtumat
  • aineenvaihduntaan liittyvät tapahtumat
  • utareterveyteen liittyvät tapahtumat
  • ruoansulatukseen liittyvät tapahtumat
  • sorkkiin liittyvät tapahtumat
  • rokotukseen ja hoitoon liittyvät tapahtumat

Mitä enemmän laitteita DelPro™ Farm Manageriin on liitetty, sitä yksityiskohtaisempaa raportointi luonnollisesti on. Farm managerissa on jopa 12 erilaista "terveyssuuntautunutta" toimintoa. Voit itse päättää, kuinka paljon tietoja karjastasi haluat saada, kirjata ja käsitellä.

Bakteerinäyte

Tässä toiminnossa voit kirjata kaikki tiedot bakteerinäytteistä. Ne lisätään sitten automaattisesti eläimen historialokiin ja karjan yhteenvetotilastoihin. Jos jonkin eläimen bakteeritasot ylittävät tietyn kynnyksen, saat välittömästi ilmoituksen siitä, että lehmä tarvitsee erityishuomiota.

Koko prosessi voidaan rationalisoida liittämällä Herd Navigator™ DelPro™ Farm Manageriin. Se mahdollistaa koko bakteerinäyteprosessin automatisoinnin näytteenotosta testaukseen, kirjaukseen ja ilmoitukseen.

Suositeltu laite: Herd Navigator™
Syötettävät tiedot: maitonäyte
Tärkeimmät hyödyt: karjan täydellinen bakteerihistoria

Lääkitys

Tässä toiminnossa voit tallentaa ennalta määritetyt lääkitysasetukset, reseptit, annostelun jne., joita tarvitaan tavallisten terveysongelmien hoitamiseen. Näin voit nähdä ne heti ja aloittaa lehmän hoidon, kun eläinlääkäri diagnosoi lehmällä sairauden.

Syötettävät tiedot: lääkitysasetukset
Tärkeimmät hyödyt: välittömästi käytettävissä oleva hoitokirjasto

Hoidot

Aina, kun lehmää hoidetaan, voit tallentaa tässä toiminnossa mitä tahansa tietoja hoidosta, paranemisprosessista jne. Kun käytettävissä on koko ajan rekisteri lehmän elinaikanaan saamista hoidoista, sinä ja/tai eläinlääkärisi saatte hyvin nopeasti yleiskuvan eläimen terveydestä. Nämä tiedot voivat osoittautua erittäin tärkeiksi muun muassa silloin, kun mietitään siemennysohjelmia ja tehdään poistopäätöksiä.

Syötettävät tiedot: valvottu hoito
Tärkeimmät hyödyt: pylväsdiagrammi yksittäisten lehmien hoidosta

Rokotukset

DelPro™ Farm Managerin avulla voit luoda rokotustenhallintapöytäkirjan. Voit ryhmitellä lehmiä haluamallasi tavalla, esim. hiehot, ummessa olevat lehmät, tiineet lehmät jne. ja asettaa järjestelmän ilmoittamaan automaattisesti, kun on rokotusten aika – määräajoin, vuosittain tai muuten. DelPro™ Farm Manager pitää myös rekisteriä kaikista lehmiesi saamista rokotuksista.

Syötettävät tiedot: rokotusohjelma
Tärkeimmät hyödyt: rokotusilmoitukset / pylväsdiagrammi yksittäisten lehmien rokotuksista

Eläinlääkärikäynnit

Aina, kun lehmä on valittu huomion tarpeessa olevaksi, DelPro™ Farm Manager voi luoda automaattisesti luetteloita sinua tai eläinlääkäriä varten. Voit päättää, haluatko täyden pylväsdiagrammin lehmän elämästä tai vain joitakin tiettyjä kyseiseen ongelmaan liittyviä yksityiskohtia. Eläinlääkärikäyntimoduuli tarjoaa työlistan käyntiä varten ja nopean ja käyttäjäystävällisen tavan tallentaa tulokset ja hoidot järjestelmään.

Syötettävät tiedot: eläinlääkärikäynnin tulokset
Tärkeimmät hyödyt: lehmien nopeampi ja paremmin dokumentoitu hoito

Kuntoluokka-arviointi (Body Conditioning Score, BCS)

BCS-moduulin avulla voit tallentaa lehmiesi kuntoluokka-arvioinnit koko niiden elinajalta. Tätä voidaan käyttää rehun tai ruokintaohjelmien valinnassa ja niiden vaikutusten tallennuksessa. Se toimii myös työkaluna, jolla seurataan naudan etenemistä siemennys- ja poikimisprosessissa ja tallennetaan esim. tunnutuksen kaltaiset asiat.

Syötettävät tiedot: yksittäisten lehmien kuntoluokka-arviointi
Tärkeimmät hyödyt: pylväsdiagrammi lehmien kuntoluokka-arvioinnista

Sähkönjohtavuus

Mittaamalla maidon sähkönjohtavuus tarkasti DelPro™ Farm manager voi toimia utaretulehduksen esivaroitusjärjestelmänä. Järjestelmä kerää tietoa maitomittareista ja lähettää hälytyksiä (muokattavien) esiohjelmoitavien parametrien perusteella. Mitä suurempi kuolleiden solujen lukumäärä on, sitä suurempi on johtavuus.

Liittämällä Herd Navigator™ DelPro™ Farm Manageriin voit saada täydellisen karjan terveyden esivaroitusjärjestelmän.

Tarvittava laite: maitomittari
Suositeltu laite: Herd Navigator™
Syötettävät tiedot: solulukuparametrit
Tärkeimmät hyödyt: karjan terveyden esivaroitusjärjestelmä

*Varoituksia annetaan vain, jos DelPro™ Farm Manager on yhdistetty sopivaan laitteistoon. Täydellisen luettelon siitä, mikä laitteisto soveltuu mihinkin toimintoihin, saat paikalliselta DeLavalin edustajalta.

Lue lisää eläinten mukavuudesta tästä.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.